Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

Okery
5217 44c8 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
7781 50db
Reposted fromakanes akanes viaszydera szydera
Okery
(...) ma w sobie coś, co każe mi chcieć, chociaż nie powinnam, potrzebować, chociaż nie mogę, i pragnąć, chociaż wiem, że to będzie katastrofa.
— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
Okery
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viacygi-chan cygi-chan
Okery
Okery
8229 8883
Reposted fromsosna sosna viacygi-chan cygi-chan
Okery
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin

August 03 2018

Okery
4472 93d7 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Okery
2883 25aa
Reposted fromdarthsadic darthsadic viairmelin irmelin

August 02 2018

Okery
8574 0824
Reposted fromzungud zungud viaszydera szydera
Okery
Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie
— Umberto Eco
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaszydera szydera
Okery
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Okery
6510 1caf 500
Reposted fromtfu tfu viaalexandrious alexandrious

July 31 2018

Okery
0061 fd53
Reposted fromidiod idiod viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Okery
8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viatishka tishka

July 27 2018

Okery
zagubiona w istnym urojeniu
umierająca we śnie własnych przekonań
zatapiam się w krawędziach słów bez znaczenia
niedopowiedzianych nieskończonych i tak niedoczekanych 
— no ba

July 26 2018

Okery
5324 057d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaconvoitise convoitise
Okery
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaconvoitise convoitise
Okery

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl