Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

Okery
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viairmelin irmelin

September 19 2019

Okery
Okery
2785 53e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 15 2019

3733 d065 500

verbalvomits:

❤🐈❤

Okery
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten

September 02 2019

Okery
1227 4a90 500
Reposted fromyikes yikes viaratek ratek

August 04 2019

Okery
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viaszydera szydera
Okery
9967 85ca 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaszydera szydera

July 30 2019

Okery

July 29 2019

Okery
Okery
Okery
Okery
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza

July 25 2019

Okery
5153 9474 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

July 07 2019

Okery
Okery
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viaDaisy88 Daisy88

June 23 2019

Okery

June 21 2019

Okery
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaszydera szydera
Okery
Okery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl