Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

Okery

April 16 2018

Okery
0453 2ecb 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaconopec conopec
Okery
Okery
Okery
2528 662f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
8593 d31f
Reposted fromjustmethatsall justmethatsall viasoadysta soadysta
Okery
2235 63c9
Reposted fromgarazowka garazowka viaconopec conopec

March 28 2018

Okery
Reposted fromFlau Flau viatishka tishka
Okery
3409 bcfa 500
Reposted fromministerium ministerium viatishka tishka

March 05 2018

Okery
Okery
3542 bb72 500
Rupi kaur
Reposted frompiehus piehus viakakus kakus
Okery
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania

February 26 2018

Okery
Okery
Reposted fromnordern nordern viatishka tishka
Okery
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Okery
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales

January 23 2018

Okery
Okery
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl